U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 886 69 09, inschrijven bij de directie van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kind.

Documenten

Bij de inschrijving moet een geldig identiteitsbewijs van het kind worden voorgelegd en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont.

Bij inschrijvingen van een kind voor de lagere school nemen wij het rapport van de vorige school als leidraad. Ook zullen er bij het begin van het schooljaar indien nodig toetsen worden afgenomen om het leerniveau van de leerling te bepalen.

 

Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen

Via dit schema en deze tijdslijn kan u snel bekijken wanneer je het beste uw zoon/dochter komt inschrijven. De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. De inschrijvingen van voorrangsgroepen gebeuren in een bepaalde volgorde waarvan niet kan worden afgeweken.

Toelatingsvoorwaarden kleuters

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op verschillende data instappen.
Opgelet: U moet uw dochter/zoon aanmelden!
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.
 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar. De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

Studietoelagen

De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen, kunnen op het secretariaat verkregen worden. Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via onderstaande website.

Of U een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Hoe komt U te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage? Bel het gratis infonummer 1700 of kijk op www.studietoelagen.be.